Privacyverklaring IOTSEC

Deze verklaring geeft informatie over hoe IOTSEC omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. 

Onze contactgegevens 

Naam organisatie: IOTSEC 
Adres: Zeistpad 12 
Postcode / Plaats: 1324 NC ALMERE 
Contactpersoon: dhr. N.L. Limon 
E-mailadres: info@iotsec.nl

Onze dienstverlening 

Onze organisatie vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doeleinden: 

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten; 
  • het voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of 
  • andere doeleinden waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven. 

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden verwerkt. 

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor de uitvoering van dienstverlening en werkzaamheden door en in opdracht van IOTSEC.

Opdrachten, adviezen en vragen 

Heeft u een opdracht verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden door of namens IOTSEC, zoals een advies, ontwerp, aanpassing aan een (ICT-)infrastructuur of iets dergelijks of heeft u nog geen opdracht verleend aan ons, maar heeft u ons wel gevraagd om advies of heeft u een vraag gesteld of heeft u een offerte opgevraagd? 

Of heeft een derde dat voor u gedaan? 

Wij behouden ons in dat geval het recht voor om uw gegevens in onze administratie op te nemen en daarmee in ook in onze software op te slaan (die weer wordt opgeslagen op onze hardware). Deze gegevens worden gebruikt om met u te communiceren en u schriftelijk of digitaal informatie te kunnen sturen (via e-mail, post of andere beschikbare media) die verband houdt met uw vraag of opdracht of anderszins van belang kan zijn voor u. Gegevens die wij opslaan zijn onder andere IP-adressen, voornamen, achternamen, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en al hetgeen wij op enig moment schriftelijk, op locatie of telefonisch met u hebben besproken en alle geschriften, zoals e-mailberichten en briefwisselingen.

Bron van verwerkte persoonsgegevens 

Als IOTSEC persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht, uw vraag of uw verzoek. 

Doorgeven van uw persoonsgegevens 

IOTSEC geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat nodig is om de werkzaamheden uit te voeren. 

Bewaren van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door IOTSEC in beginsel altijd bewaard, maar worden zoveel mogelijk niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan bijvoorbeeld verjaringstermijnen of belastingverplichtingen). 

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens door IOTSEC worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de hier genoemde rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u identificeren aan de hand van uiteenlopende informatiebronnen. 

Recht van inzage van de betrokkene 

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens IOTSEC verwerkt, voor welk doel dat wordt gedaan en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan. Wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren. 

Recht op rectificatie 

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. 

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’) 

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiertoe een verzoek indienen. 

Recht op beperking van de verwerking 

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door IOTSEC wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiertoe een verzoek indienen. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens 

Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiertoe een verzoek indienen. 

Recht van bezwaar 

Als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking. In beginsel zullen wij u hiervoor niet zonder uw voorafgaande toestemming benaderen. 

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

IOTSEC stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke rechten en verplichtingen. Mocht IOTSEC om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. 

Beveiliging 

Wij beschermen uw persoonsgegevens onder andere met de navolgende maatregelen: 

– alle betrokkenen (verwerkers) die met uw gegevens (kunnen) omgaan of daartoe toegang hebben, hebben een geheimhouding getekend; 

– we hebben onder andere een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

– er wordt gewerkt via de veiligste manier van werken met data, inhoudende onder andere een beveiligde cloud-omgeving, waar back-ups van worden gemaakt; 

– onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens; 

– alle beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getest en geëvalueerd.

Bijzondere privacyverklaringen 

Het kan zijn dat wij uw gegevens moeten delen met andere instanties. Het kan zijn dat zij daartoe losse privacyverklaringen hanteren, in welk geval die privacyverklaringen van die instanties ook van toepassing zijn. 

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door IOTSEC 

Mocht u klachten hebben over de verwerking van persoonsgegevens door IOTSEC, dan horen wij dat graag.

Actueel

Laatste nieuws & tips

Nieuws
Nederlandse clouddienst Stack stopt met gratis 1TB opslag
Lees artikel
Tutorial
Vier eenvoudige tips om hacken tegen te gaan
Lees artikel

Laten we kennis maken

Wilt u in contact komen met personen die passie hebben voor het beveiligen van netwerk- en informatiesystemen binnen een bedrijf? En gefocust zijn op de technologische, juridische en organisatorische aspecten die informatiebeveiliging met zich mee brengt? Wij willen u graag helpen en kennis met u maken.